Voordracht

Oostvlaamse landboeken en ommelopers, geïllustreerd met voorbeelden uit Deinze

donderdag 8 juni (20 u) in het museum van Deinze en Leiestreek.

De inkom is gratis.

Samenwerking Dunsa - Familiekunde Deinze


In het lokaalhistorisch onderzoek wordt nog te vaak voorbij gegaan aan de landboeken en ommelopers. Sedert een zestal jaar ontwikkelt het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een veelomvattend project rond die prekadastrale documenten, omdat die onschatbare informatie genereren voor het onderzoek naar landschapsgenese, ruimtelijke ontwikkeling, sociaaleconomische en economische evoluties, landbouwgeschiedenis, uitbouw (water)wegennet, … Bovendien bevatten landboeken en ommelopers relevante inlichtingen voor historische deeldisciplines zoals de genealogie, de demografie, de volkskunde, de toponymie. En wat het nog interessanter maakt, vaak bevatten die documenten heel vaak ook prachtige kaarten. In deze voordracht staan we stil bij die landboeken, met bijzondere focus op de exemplaren uit de regio Deinze exemplaren. De doelstelling en de totstandkoming ervan komen aan bod. Ook de aanwending ervan binnen de fiscale administratie en de onverhoopte mogelijkheden voor het geschiedkundig onderzoek worden belicht.